قوانین آموزشی مربوط به اخذ دروس معارف

قوانین آموزشی مربوط به اخذ دروس معارف


دانشجوی دوره کارشناسی موظف است تعداد 22 واحد از دروس عمومی در کل دوره تحصیلخود را با موفقیت بگذراند. بخشی از نکات مهم مربوط به اخذ دروس عمومی به شرح زیر است:

 

1- در هر نیمسال تحصیلی تنها یک درس از مجموعه دروس معارف اسلامی را می توان انتخاب کرد؛
2- درس "دانش خانواده" اگرچه توسط گروه معارف ارائه می شود از شمول محدودیت مذکور در بند 1 خارج بوده و همزمان با دروس معارف قابل انتخاب است؛
3- در رابطه با 2 درس از مجموعه دروس مبانی نظری اسلام، دانشجو در انتخاب هر یک از سه درس اندیشه 1 ،انسان در اسلام و حقوق اجتماعی سیاسی در اسلام مختار است و هیچ گونه تقدم و تأخری
وجود ندارد. اما پیش‌نیاز انتخاب درس اندیشه اسلامی2 ،اندیشه اسلامی1 می‌باشد؛ بنابراین اگر دانشجویی درس انسان در اسلام یا حقوق اجتماعی سیاسی در اسلام را گذرانده باشد، قادر به انتخاب اندیشه اسلامی2 نیست؛
4- درخواست انتخاب همزمان دو درس معارف تنها در نیمسال پایانی تحصیل و منوط به موافقت مدیرگروه آموزشی مربوط و مدیرگروه معارف اسلامی است؛
5- درخواست معرفی به استاد در موارد نادر در نیمسال آخر تحصیل و تنها به علت عدم ارائه دروس و یا تداخل برنامه درسی مطابق با دستورالعمل ماده 8 آئین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی امکان بررسی دارد.
6- تعدا کل دروس عمومی 22 واحد است:
  • دو درس به ارزش 4 واحد از مجموعه دروس مبانی نظری اسلام
  • یک درس به ارزش 2 واحد از مجموعه دروس اخلاق اسلامی
  • یک درس به ارزش 2 واحد از مجموعه دروس انقلاب اسلامی
  • یک در به ارزش 2 واحد از مجموعه دروس تاریخ تمدن اسلامی
  • یک درس به ارزش 2 واحد از دروس آشنایی با منابع اسلامی
  • ورزش 2 به ارزش یک واحد
  • ورزش 3(اختیاری) به ارزش یک واحد
  • تربیت بدنی ویژه و ورزش ویژه خاص ناتوانان ذهنی و حرکتی (اجباری) هر هرکدام به ارزش یک واحد (جایگزین تربیت بدنی و ورزش 1)
 
برای اطلاع بیشتر از جزئیات دروس عمومی به لینک زیر مراجعه کنید.