لازم است همزمان با درخواست تصویب پیشنهاده و درخواست دفاع از پایان‏ نامه در سامانه آموزشی گلستان، دانشجو با مراجعه به سامانه همانندجوی ایرانداک به آدرس: tik.irandoc.ac.ir متن پیشنهاده و پایان‏ نامه نهایی خود را بارگذاری نموده و برای ارسال گزارش همانندی پست الکترونیک و کد معرف استاد راهنمای اول پایان‏ نامه را در مکان تعبیه‏ شده وارد نمایند. همچنین لازم است متن پیشنهاده علاوه بر سامانه همانندجو در سامانه پیشینه پژوهش به آدرس: pishineh.irandoc.ac.ir ثبت و گزارش به استاد راهنمای مربوط برای بررسی ارسال گردد. برای مشاهده راهنمای تصویری استفاده از سامانه همانندجو راهنما را کلیک کنید. فرآیند تصویب پیشنهاده تحصیلات تکمیلی فرآیند اخذ مجوز دفاع از پایان نامه تحصیلات تکمیلی  

لازم است همزمان با درخواست تصویب پیشنهاده و درخواست دفاع از پایان‏ نامه در سامانه آموزشی گلستان، دانشجو با مراجعه به سامانه همانندجوی ایرانداک به آدرس: tik.irandoc.ac.ir متن پیشنهاده و پایان‏ نامه نهایی خود را بارگذاری نموده و برای ارسال گزارش همانندی پست الکترونیک و کد معرف استاد راهنمای اول پایان‏ نامه را در مکان تعبیه‏ شده وارد نمایند. همچنین لازم است متن پیشنهاده علاوه بر سامانه همانندجو در سامانه پیشینه پژوهش به آدرس: pishineh.irandoc.ac.ir ثبت و گزارش به استاد راهنمای مربوط برای بررسی ارسال گردد. برای مشاهده راهنمای تصویری استفاده از سامانه همانندجو راهنما را کلیک کنید.

فرآیند تصویب پیشنهاده تحصیلات تکمیلی

فرآیند اخذ مجوز دفاع از پایان نامه تحصیلات تکمیلی