با توجه به ارسال پیامک های سیستمی برای پیگیری فرایندهای سامانه آموزشی گلستان خواهشنمد است نسبت به انجام تنظیمات بازیابی کلمه عبور و درج شماره تماس صحیح و دردسترس در سامانه اقدام نمایید. برای مشاهده اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

با توجه به ارسال پیامک های سیستمی برای پیگیری فرایندهای سامانه آموزشی گلستان خواهشنمد است نسبت به انجام تنظیمات بازیابی کلمه عبور و درج شماره تماس صحیح و دردسترس در سامانه اقدام نمایید. برای مشاهده اطلاعات بیشتر کلیک کنید.