برنامه زمانی ثبت نام غیر حضوری   مدارک مورد نیاز برای ثبت نام غیر حضوری