اطلاعیه امور دانشجویی (خوابگاه و ...) تکمیل پرسشنامه سلامت پذیرش دانشجویان غیر ایرانی پذیرفته شدگان شاهد و ایثارگر (با استفاده از سهمیه / بدون استفاده از سهمیه) مقررات مربوط به وضعیت نظام وظیفه تذکرات مهم نحوه ارسال درخواست تأیید مدرک قبلی (همه مقاطع) برنامه زمانی آیین ورودی و آشنایی با دانشگاه