قابل توجه دانشجویان گرامی، پیرو اعلام اسامی دانشجویان ممتاز در سال تحصیلی 97-96، به اطلاع می‏ رساند مبنای انتخاب،  دانشجویان حائز رتبه اول تا سوم  بر اساس عملکرد در سال تحصیلی 97-96 منوط به احراز شرایط زیر می‏ باشد. الف – میانگین معدل دانشجو در  دو نیمسال قبل  در رشته های علوم ‏پایه و فنی و مهندسی حداقل 15/00 و در رشته ‏های علوم‏ انسانی و هنر حداقل 16/00 باشد؛  ب – دانشجو در  مجموع دو نیمسال گذشته  در حداقل 30 واحد درسی دارای نمره قطعی باشد؛"

قابل توجه دانشجویان گرامی،

پیرو اعلام اسامی دانشجویان ممتاز در سال تحصیلی 97-96، به اطلاع می‏ رساند مبنای انتخاب، دانشجویان حائز رتبه اول تا سوم بر اساس عملکرد در سال تحصیلی 97-96 منوط به احراز شرایط زیر می‏ باشد.

الف – میانگین معدل دانشجو در دو نیمسال قبل در رشته های علوم ‏پایه و فنی و مهندسی حداقل 15/00 و در رشته ‏های علوم‏ انسانی و هنر حداقل 16/00 باشد؛

 ب – دانشجو در مجموع دو نیمسال گذشته در حداقل 30 واحد درسی دارای نمره قطعی باشد؛"