مدارک موردنیاز پذیرش غیرحضوری   مقطع کارشناسی: *(فایل های اسکن شده باید واضح و خوانا و دارای حجم مناسب باشد در غیر این صورت سیستم امکان بارگذاری به شمارا نخواهد داد)* فایل اسکن شده اصل مدرک دیپلم، پیش دانشگاهی (یا گواهی موقت) فایل اسکن شده  ریزنمرات سال ماقبل دیپلم، دیپلم و پیش دانشگاهی فایل اسکن شده اصل شناسنامه(در صورت وجود توضیحات صفحه آخر شناسنامه) فایل اسکن شده اصل کارت ملی (پشت و رو) فایل اسکن شده مدرکی که وضعیت نظام وظیفه را مشخص می کند (کارت پایان خدمت، معافیت دانش آموزی ، نظامی و...) شماره و تاریخ رسید پستی تاییدیه تحصیلی حکم مرخصی سالانه یا موافقت نامه ً کتبی و بدون قید و شرط از اداره کل منابع انسانی سازمان متبوع با ثبت نام و ادامه تحصیل پذیرفته شده، ویژه شاغلین در مؤسسات و دوایر دولتی. مجوز تحصیل همزمان طلاب حوزه‌های علمیه سراسر کشور (مشمول خدمت نظام وظیفه برای استفاده همزمان از معافیت تحصیلی) از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه یا مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه (خراسان / اصفهان) مدرک / گواهی پذیرفته شدگان شاهد و ایثارگر (قبولی در آزمون با استفاده از سهمیه ایثارگری / بدون استفاده از سهمیه ایثارگری)     تذکر مهم: کلیه پذیرفته شدگان محترم  لازم است اصل تمامی مدارک فوق را برای تطبیق و اقدامات بعدی  در زمان مراجعه برای ثبت نام حضوری در دانشگاه  به مسئولان ثبت نام کننده ارائه دهند   مقطع کارشناسی ارشد: *(فایل های اسکن شده باید واضح و خوانا و دارای حجم مناسب باشد در غیر این صورت سیستم امکان بارگذاری به شمارا نخواهد داد)* فایل اسکن شده اصل مدرک دانشنامه و یا گواهی فراغت از تحصیل مقطع قبلی برای دانش‌آموختگان فایل اسکن شده فرم گواهی معدل دانشجویان سال آخر فایل اسکن شده اصل شناسنامه(در صورت وجود توضیحات صفحه آخر شناسنامه) فایل اسکن شده اصل کارت ملی (پشت و رو) فایل اسکن شده مدرکی که وضعیت نظام وظیفه را مشخص می کند (کارت پایان خدمت، معافیت دانش آموزی ، نظامی و...) فرم تایید سهمیه قبولی( منحصرا برای پذیرفته شدگان با استفاده از سهمیه رتبه اولی) موافقت محل کاربرای ادامه تحصیل(آموزش و پرورش-قوه فضائیه-نیروهای مسلح و...)     تذکر مهم: کلیه پذیرفته شدگان محترم  لازم است اصل تمامی مدارک فوق را برای تطبیق و اقدامات بعدی  در زمان مراجعه برای ثبت نام حضوری در دانشگاه  به مسئولان ثبت نام کننده ارائه دهند   مقطع دکتری: *(فایل های اسکن شده باید واضح و خوانا و دارای حجم مناسب باشد در غیر این صورت سیستم امکان بارگذاری به شمارا نخواهد داد)* فایل اسکن شده اصل مدرک دانشنامه و یا گواهی فراغت از تحصیل مقطع(کارشناسی و کارشناسی ارشد) قبلی برای دانش‌آموختگان فایل اسکن شده فرم گواهی معدل دانشجویان سال آخر فایل اسکن شده اصل شناسنامه(در صورت وجود توضیحات صفحه آخر شناسنامه) فایل اسکن شده اصل کارت ملی (پشت و رو) فایل اسکن شده مدرکی که وضعیت نظام وظیفه را مشخص می کند (کارت پایان خدمت، معافیت دانش آموزی ، نظامی و...) فرم تایید سهمیه قبولی( منحصرا برای پذیرفته شدگان با استفاده از سهمیه مربیان) موافقت محل کاربرای ادامه تحصیل(آموزش و پرورش-قوه فضائیه-نیروهای مسلح و...)     تذکر مهم: کلیه پذیرفته شدگان محترم  لازم است اصل تمامی مدارک فوق را برای تطبیق و اقدامات بعدی  در زمان مراجعه برای ثبت نام حضوری در دانشگاه  به مسئولان ثبت نام کننده ارائه دهند    

مدارک موردنیاز پذیرش غیرحضوری

 

مقطع کارشناسی:

*(فایل های اسکن شده باید واضح و خوانا و دارای حجم مناسب باشد در غیر این صورت سیستم امکان بارگذاری به شمارا نخواهد داد)*

 • فایل اسکن شده اصل مدرک دیپلم، پیش دانشگاهی (یا گواهی موقت)
 • فایل اسکن شده  ریزنمرات سال ماقبل دیپلم، دیپلم و پیش دانشگاهی
 • فایل اسکن شده اصل شناسنامه(در صورت وجود توضیحات صفحه آخر شناسنامه)
 • فایل اسکن شده اصل کارت ملی (پشت و رو)
 • فایل اسکن شده مدرکی که وضعیت نظام وظیفه را مشخص می کند (کارت پایان خدمت، معافیت دانش آموزی ، نظامی و...)
 • شماره و تاریخ رسید پستی تاییدیه تحصیلی
 • حکم مرخصی سالانه یا موافقت نامه ً کتبی و بدون قید و شرط از اداره کل منابع انسانی سازمان متبوع با ثبت نام و ادامه تحصیل پذیرفته شده، ویژه شاغلین در مؤسسات و دوایر دولتی.
 • مجوز تحصیل همزمان طلاب حوزه‌های علمیه سراسر کشور (مشمول خدمت نظام وظیفه برای استفاده همزمان از معافیت تحصیلی) از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه یا مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه (خراسان / اصفهان)
 • مدرک / گواهی پذیرفته شدگان شاهد و ایثارگر (قبولی در آزمون با استفاده از سهمیه ایثارگری / بدون استفاده از سهمیه ایثارگری)

 

 

تذکر مهم: کلیه پذیرفته شدگان محترم  لازم است اصل تمامی مدارک فوق را برای تطبیق و اقدامات بعدی  در زمان مراجعه برای ثبت نام حضوری در دانشگاه  به مسئولان ثبت نام کننده ارائه دهند

 

مقطع کارشناسی ارشد:

 • *(فایل های اسکن شده باید واضح و خوانا و دارای حجم مناسب باشد در غیر این صورت سیستم امکان بارگذاری به شمارا نخواهد داد)*
 • فایل اسکن شده اصل مدرک دانشنامه و یا گواهی فراغت از تحصیل مقطع قبلی برای دانش‌آموختگان
 • فایل اسکن شده فرم گواهی معدل دانشجویان سال آخر
 • فایل اسکن شده اصل شناسنامه(در صورت وجود توضیحات صفحه آخر شناسنامه)
 • فایل اسکن شده اصل کارت ملی (پشت و رو)
 • فایل اسکن شده مدرکی که وضعیت نظام وظیفه را مشخص می کند (کارت پایان خدمت، معافیت دانش آموزی ، نظامی و...)
 • فرم تایید سهمیه قبولی( منحصرا برای پذیرفته شدگان با استفاده از سهمیه رتبه اولی)
 • موافقت محل کاربرای ادامه تحصیل(آموزش و پرورش-قوه فضائیه-نیروهای مسلح و...)

 

 

تذکر مهم: کلیه پذیرفته شدگان محترم  لازم است اصل تمامی مدارک فوق را برای تطبیق و اقدامات بعدی  در زمان مراجعه برای ثبت نام حضوری در دانشگاه  به مسئولان ثبت نام کننده ارائه دهند

 

مقطع دکتری:

 • *(فایل های اسکن شده باید واضح و خوانا و دارای حجم مناسب باشد در غیر این صورت سیستم امکان بارگذاری به شمارا نخواهد داد)*
 • فایل اسکن شده اصل مدرک دانشنامه و یا گواهی فراغت از تحصیل مقطع(کارشناسی و کارشناسی ارشد) قبلی برای دانش‌آموختگان
 • فایل اسکن شده فرم گواهی معدل دانشجویان سال آخر
 • فایل اسکن شده اصل شناسنامه(در صورت وجود توضیحات صفحه آخر شناسنامه)
 • فایل اسکن شده اصل کارت ملی (پشت و رو)
 • فایل اسکن شده مدرکی که وضعیت نظام وظیفه را مشخص می کند (کارت پایان خدمت، معافیت دانش آموزی ، نظامی و...)
 • فرم تایید سهمیه قبولی( منحصرا برای پذیرفته شدگان با استفاده از سهمیه مربیان)
 • موافقت محل کاربرای ادامه تحصیل(آموزش و پرورش-قوه فضائیه-نیروهای مسلح و...)

 

 

تذکر مهم: کلیه پذیرفته شدگان محترم  لازم است اصل تمامی مدارک فوق را برای تطبیق و اقدامات بعدی  در زمان مراجعه برای ثبت نام حضوری در دانشگاه  به مسئولان ثبت نام کننده ارائه دهند