نام و نام خانوادگی شروع پایان 1   مهران گرمه ای 84 85 2   مصطفی ارغیانی  85 86 3   محمود بخشی 86 88 4   محسن ضیائی 88 88 5   هاشم وحدانی 90  92 6   مرتضی نظیفی 93 94 7   سید بیژن جیا 94 97 8   ابراهیم محمدی رازی 98 ادامه دارد  
 

 

نام و نام خانوادگی

شروع

پایان

1

 

مهران گرمه ای

84

85

2

 

مصطفی ارغیانی

 85

86

3

 

محمود بخشی

86

88

4

 

محسن ضیائی

88 88
5

 

هاشم وحدانی

90

 92

6

 

مرتضی نظیفی

93

94
7

 

سید بیژن جیا

94

97

8

 

ابراهیم محمدی رازی

98

ادامه دارد