جهت مشاهده برنامه هفتگی خود در سامانه جامع آموزشی گلستان از مسیر زیر اقدام نمایید :   قبل از حذف و اضافه :  گزارش 77 : آموزش - ثبت نام، ترمیم و حذف اضطراری - نتیجه ثبت نام (ترمیمی) در طول ثبت نام گزارش 88 : آموزش - برنامه هفتگی و امتحان - برنامه هفتگی دانشجو در طول ثبت نام   بعد از حذف و اضافه :  گزارش 423 : آموزش - ثبت نام، ترمیم و حذف اضطراری - نتیجه ثبت نام دانشجو گزارش 78 : آموزش- برنامه هفتگی و امتحان - برنامه هفتگی دانشجو  
جهت مشاهده برنامه هفتگی خود در سامانه جامع آموزشی گلستان از مسیر زیر اقدام نمایید :
 
قبل از حذف و اضافه : 
گزارش 77 : آموزش - ثبت نام، ترمیم و حذف اضطراری - نتیجه ثبت نام (ترمیمی) در طول ثبت نام
گزارش 88 : آموزش - برنامه هفتگی و امتحان - برنامه هفتگی دانشجو در طول ثبت نام
 
بعد از حذف و اضافه : 
گزارش 423 : آموزش - ثبت نام، ترمیم و حذف اضطراری - نتیجه ثبت نام دانشجو
گزارش 78 : آموزش- برنامه هفتگی و امتحان - برنامه هفتگی دانشجو