پیش از انتخاب واحد می توانید با استفاده از گزارش 212 دروس ارائه شده در نظام آموزشی خود را مشاهده و نسبت به برنامه ریزی دقیق در بازه انتخاب واحد اقدام نمایید. همچنین کلیه دروس ارائه (در دانشگاه) از طریق گزارش 110و 102 قابل مشاهده می باشد. مسیر گزارش 212 : منوی اصلی- آموزش- گزارش های آموزش- درس های ترمی - لیست دروس ارائه شده (ویژه دانشجو) مسیر گزارش 110 : منوی اصلی- آموزش- گزارش های آموزش- درس های ترمی - دروس ارائه شده در ترم مسیر گزارش 102 : منوی اصلی- آموزش- گزارش های آموزش- درس های ترمی - دروس ارائه شده در ترم و شرایط اخذ آن

پیش از انتخاب واحد می توانید با استفاده از گزارش 212 دروس ارائه شده در نظام آموزشی خود را مشاهده و نسبت به برنامه ریزی دقیق در بازه انتخاب واحد اقدام نمایید.

همچنین کلیه دروس ارائه (در دانشگاه) از طریق گزارش 110و 102 قابل مشاهده می باشد.

مسیر گزارش 212 : منوی اصلی- آموزش- گزارش های آموزش- درس های ترمی - لیست دروس ارائه شده (ویژه دانشجو)

مسیر گزارش 110 : منوی اصلی- آموزش- گزارش های آموزش- درس های ترمی - دروس ارائه شده در ترم

مسیر گزارش 102 : منوی اصلی- آموزش- گزارش های آموزش- درس های ترمی - دروس ارائه شده در ترم و شرایط اخذ آن