براساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه، مقررشد طرح درس دروسی که به صورت مجازی برگزار می شود حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه در سامانه مدیریت آموزش الکترونیکی، LMS، توسط اساتید درج شود.      شایان ذکر است که اساتید در طرح علاوه بر اعلام برنامه زمان بندی ارائه محتوا بایستی نحوه ارزشیابی و بارم هریک از روش ها را به طور شفاف بیان نمایند.   به این منظور لازم است فایل پیوست تکمیل و در تالاراعلانات هردرس دردسترس دانشجویان قرارگیرد.   طرح درس
براساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه، مقررشد طرح درس دروسی که به صورت مجازی برگزار می شود حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه در سامانه مدیریت آموزش الکترونیکی، LMS، توسط اساتید درج شود. 
 
 
شایان ذکر است که اساتید در طرح علاوه بر اعلام برنامه زمان بندی ارائه محتوا بایستی نحوه ارزشیابی و بارم هریک از روش ها را به طور شفاف بیان نمایند.
 
به این منظور لازم است فایل پیوست تکمیل و در تالاراعلانات هردرس دردسترس دانشجویان قرارگیرد.