نحوه انتخاب دروس پروژه، کارآموزی و معرفی به استاد در دوره تابستان 98-97

نحوه انتخاب دروس پروژه، کارآموزی و معرفی به استاد در دوره تابستان 98-97


دانشجویان برای انتخاب دروس پروژه (کارشناسی)، کارآموزی و معرفی به استاد در دوره تابستان 98-97  باید نسبت به ثبت درخواست از طریق پیشخوان خدمت در گردش‏های "درخواست تصویب موضوع و فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی" و "کارآموزی" و "اخذ درس مطالعه آزاد"  اقدام نمایند و پس از طی مراحل فرایندی، در آخرین مرحله از گردش‌کار دروس مورد تقاضا توسط کارشناس محترم خدمات آموزشی برای دانشجویان ثبت خواهد شد.
ثبت درخواست اخذ دروس کارآموزی، پروژه(کارشناسی) تا تاریخ 98/04/27 و معرفی به استاد از تاریخ 98/04/16 تا تاریخ 98/04/27 توسط دانشجویان میسر می‏باشد.
قابل ذکر است امکان ثبت نمرات دروس معرفی به استاد از 98/06/03 الی 98/06/10 فراهم می‌باشد و درخصوص دروس پروژه و کارآموزی مطابق مصوبات شورای آموزشی دانشگاه 98/06/29 لغایت 98/06/31 خواهد بود.
 
 

فایلهای راهنما: