در صورت بروز مشکل در هنگام ورود و یا هنگام استفاده از سامانه آموزشی گلستان، در صفحه ورود نام کاربری و رمز ورود، در منوی تنظیمات   گزینه   غیرفعال کردن صفحات دیگر   را انتخاب نمایید.

در صورت بروز مشکل در هنگام ورود و یا هنگام استفاده از سامانه آموزشی گلستان، در صفحه ورود نام کاربری و رمز ورود، در منویتنظیمات گزینه غیرفعال کردن صفحات دیگر را انتخاب نمایید.