قابل توجه متقاضیان رشته علوم ورزشی در مرحله تمدید ظرفیت مقطع کارشناسی نحوه پذیرش دانشجویان متقاضی پذیرش در رشته علوم ورزشی ، متعاقباً اعلام می­گردد.  

قابل توجه متقاضیان رشته علوم ورزشی در مرحله تمدید ظرفیت مقطع کارشناسی

نحوه پذیرش دانشجویان متقاضی پذیرش در رشته علوم ورزشی، متعاقباً اعلام می­گردد.