بخشی از آیین نامه وظیفه عمومی : سنوات معافیت تحصیلی: کارشناسی 5 سال کارشناسی ارشد 3 سال دکتری حداقل 6 تا حداکثر 8 سال در پایان مدت سنوات چنانچه دانشجو واحد باقیمانده دارد، می بایست پس از دریافت موافقت کمیسیون موارد خاص با تمدید سنوات و دریافت نامه به پلیس +10 مراجعه نماید.   نکات مهم: 1. چنانچه دانشجوی مشمول تصمیم به اخذ مدرک معادل (کاردانی) دارد، اگر در مدت مجاز کاردانی (پنج نیمسال) واجد شرایط باشد، می تواند در آزمون کارشناسی ناپیوسته همان سال شرکت کند، در غیر اینصورت به خدمت اعزام می شود. 2. چنانچه دانشجو مشمول تصمیم به انصراف داشته باشد، اگر در مدت مجاز تحصیل کارشناسی (5 سال) باشد مجوز شرکت در آزمون ها را دارد، در غیر این صورت به خدمت اعزام می گردد. 3. مهلت تمدید سنوات دانشجویان مشمول :  دانشجویان مشمول خدمت سربازی، بعد از تاریخ پایان سنوات مجاز تحصیل (کارشناسی 5 سال و کارشناسی ارشد 3 سال)،  به مدت 3 ماه مهلت تمدید سنوات وظیفه عمومی دارند. درصورت عدم تمدید در مهلت مقرر، نامبرده محروم از تحصیل خواهد شد. لازم به ذکر است که مهلت مذکور به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد.( بخشنامه شماره 26/03/3/22 )   مستندات: نحوه استفاده از سنوات ارفاقی دانشجویان  (جدید) دستورالعمل جامع معافیت تحصیلی ضوابط و مقررات تحصیلی و شرایط از خروج کشور معاونت وظیفه عمومی ویژه دانشجویان مراحل ثبت و تأیید خروج از کشور به صورت اینترنتی

بخشی از آیین نامه وظیفه عمومی :

سنوات معافیت تحصیلی:

کارشناسی 5 سال

کارشناسی ارشد 3 سال

دکتری حداقل 6 تا حداکثر 8 سال

در پایان مدت سنوات چنانچه دانشجو واحد باقیمانده دارد، می بایست پس از دریافت موافقت کمیسیون موارد خاص با تمدید سنوات و دریافت نامه به پلیس +10 مراجعه نماید.

 

نکات مهم:

1. چنانچه دانشجوی مشمول تصمیم به اخذ مدرک معادل (کاردانی) دارد، اگر در مدت مجاز کاردانی (پنج نیمسال) واجد شرایط باشد، می تواند در آزمون کارشناسی ناپیوسته همان سال شرکت کند، در غیر اینصورت به خدمت اعزام می شود.

2. چنانچه دانشجو مشمول تصمیم به انصراف داشته باشد، اگر در مدت مجاز تحصیل کارشناسی (5 سال) باشد مجوز شرکت در آزمون ها را دارد، در غیر این صورت به خدمت اعزام می گردد.

3. مهلت تمدید سنوات دانشجویان مشمول : دانشجویان مشمول خدمت سربازی، بعد از تاریخ پایان سنوات مجاز تحصیل (کارشناسی 5 سال و کارشناسی ارشد 3 سال)،  به مدت 3 ماه مهلت تمدید سنوات وظیفه عمومی دارند. درصورت عدم تمدید در مهلت مقرر، نامبرده محروم از تحصیل خواهد شد. لازم به ذکر است که مهلت مذکور به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد.(بخشنامه شماره 26/03/3/22)

 

مستندات: