دستورالعمل جامع معافیت تحصیلی (جدید) ضوابط و مقررات تحصیلی و شرایط خروج از کشور معاونت وظیفه عمومی ویژه دانشجویان مراحل ثبت و تأیید خروج از کشور به صورت اینترنتی