از آنجایی که برخی گروه ها اقدام به انتشار نرم افزارهایی با عناوینی شبیه "سیستم گلستان جهت استفاده در گوشی های همراه "، "گلستان همراه" و ... نموده اند، بدین وسیله اعلام می گردد که هیچ یک از این نرم افزارها  مورد تایید دانشگاه بجنورد نیست  و مشکلات امنیتی متعددی را به همراه خواهند داشت که عواقب آن به عهده کاربر استفاده کننده می باشد.

از آنجایی که برخی گروه ها اقدام به انتشار نرم افزارهایی با عناوینی شبیه "سیستم گلستان جهت استفاده در گوشی های همراه "، "گلستان همراه" و ... نموده اند، بدین وسیله اعلام می گردد که هیچ یک از این نرم افزارها مورد تایید دانشگاه بجنورد نیست و مشکلات امنیتی متعددی را به همراه خواهند داشت که عواقب آن به عهده کاربر استفاده کننده می باشد.