پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) در دانشگاه بجنورد