قابل توجه دانشجویان دوره نوبت دوم (شبانه) با توجه به اتمام مهلت پرداخت شهریه نیمسال اول، از آن دسته از عزیزانی که  تا کنون موفق به تسویه حساب با امور مالی دانشگاه نشده اند تقاضا می شود هرچه سریعتر نسبت به پرداخت شهریه اقدام نماید. شایان ذکر است حضور در جلسات امتحان پایان نیمسال (و دریافت کارت ورود به جلسه امتحانی) منوط به پرداخت شهریه می باشد.  
قابل توجه دانشجویان دوره نوبت دوم (شبانه)
با توجه به اتمام مهلت پرداخت شهریه نیمسال اول، از آن دسته از عزیزانی که  تا کنون موفق به تسویه حساب با امور مالی دانشگاه نشده اند تقاضا می شود هرچه سریعتر نسبت به پرداخت شهریه اقدام نماید.
شایان ذکر است حضور در جلسات امتحان پایان نیمسال (و دریافت کارت ورود به جلسه امتحانی) منوط به پرداخت شهریه می باشد.