p.title {font-size: 16px;color: rgb(0, 128, 0);font-weight:bold} p.unlinked {font-size: 14px;} p.linked {font-size: 16px;color: rgb(91, 103, 125);}   سوال 1: تعداد نیمسال مجاز تحصیل دانشجوی پسر فاقد کارت پایان خدمت مقطع کارشناسی چه تعداد می باشد؟  مقطع کارشناسی: 10 نیمسال مجاز و 2 نیمسال قابل اخذ از شورای موارد خاص و وظیفه عمومی و نیمسال 13ام با حذف یک سال مهلت استراحت و ادامه تحصیل. کارشناسی ارشد : 6 نیمسال مجاز و 1 نیمسال قابل اخذ از شورای موارد خاص و وظیفه عمومی و نیمسال 8ام با حذف یک سال مهلت استراحت و ادامه تحصیل.   سوال 2: مهلت ثبت درخواست های تمدید سنوات و شروع معافیت تحصیلی در پلیس10+ چند روز است؟   3 ماه از تاریخ پایان مهلت سنوات و تاریخ ثبت‌نام و در صورت پایان مهلت، نامبرده از کلیه خدمات محروم خواهد شد.   سوال 3: شرایط استفاده از نیمسال مهلت معرفی چگونه است؟ در صورت قطعی شدن فراغت از تحصیل در نیمسال 13ام و مشهود بودن پیشرفت تحصیلی در نیمسال های 12 و 11، از این امتیاز برخوردار می شود و  با استفاده از این نیمسال حق ادامه تحصیل را از دست داده و بعد از پایان سنوات و فراغت از تحصیل به خدمت اعزام می شود.   سوال 4: در صورت انصراف اول از ادامه تحصیل و یا فراغت از تحصیل دانشجو چند ماه مهلت برای ارسال دفترچه دارد؟ در هردو حالت یک سال مهلت برای ارسال دفترچه و یا قبولی در دانشگاه دارد.   سوال 5: دانشجو از چه تعداد انصراف می تواند استفاده نماید؟ دانشجوی پسر مشمول خدمت سربازی و فاقد کارت پایان خدمت، دارای محدودیت شرکت در کنکور است و فقط یکبار میتواند انصراف داده و از امتیاز آزمون مجدد استفاده نماید. در صورت انصراف دوم موظف است ظرف مدت یکسال اقدام به ارسال دفترچه اعزام به خدمت نماید. با اتمام خدمت و دریافت کارت می تواند طبق دستورالعمل سازمان سنجش در آزمون سراسری شرکت نماید.   سوال 6: شرایط درخواست مجوز خروج از کشور برای دانشجوی مشمول را توضیح دهید؟  - دانشجو می تواند به تعداد دلخواه با قرار وثیقه مناسب با ثبت درخواست در سامانه خدمات الکترونیکی نیروی انتظامی تارنمای  (www.services.epolice.ir)، از این امکان استفاده نماید. لازم به ذکر است بازه‌ی مجوزهای صادر شده یک ماهه می باشد و قابل تمدید یا ویرایش نخواهد بود.    سوال 7: تعداد نیمسال مرخصی قابل اخذ دانشجو را بفرمایید؟ کارشناسی: 2 نیمسال با احتساب و 2 نیمسال بدون احتساب (پزشکی، سایر مصادیق، زایمان) کارشناسی ارشد: 1 نیمسال با احتساب و 1 نیمسال بدون احتساب (پزشکی، سایر مصادیق، زایمان) در صورت نیاز و موارد مستند نیز می‌توان نسبت به اخذ مرخصی از شورای موارد خاص دانشگاه اقدام نمود.  

 

سوال 1: تعداد نیمسال مجاز تحصیل دانشجوی پسر فاقد کارت پایان خدمت مقطع کارشناسی چه تعداد می باشد؟ 
  • مقطع کارشناسی: 10 نیمسال مجاز و 2 نیمسال قابل اخذ از شورای موارد خاص و وظیفه عمومی و نیمسال 13ام با حذف یک سال مهلت استراحت و ادامه تحصیل.
  • کارشناسی ارشد : 6 نیمسال مجاز و 1 نیمسال قابل اخذ از شورای موارد خاص و وظیفه عمومی و نیمسال 8ام با حذف یک سال مهلت استراحت و ادامه تحصیل.
 
سوال 2: مهلت ثبت درخواست های تمدید سنوات و شروع معافیت تحصیلی در پلیس10+ چند روز است؟  3 ماه از تاریخ پایان مهلت سنوات و تاریخ ثبت‌نام و در صورت پایان مهلت، نامبرده از کلیه خدمات محروم خواهد شد.
 
سوال 3: شرایط استفاده از نیمسال مهلت معرفی چگونه است؟ در صورت قطعی شدن فراغت از تحصیل در نیمسال 13ام و مشهود بودن پیشرفت تحصیلی در نیمسال های 12 و 11، از این امتیاز برخوردار می شود و  با استفاده از این نیمسال حق ادامه تحصیل را از دست داده و بعد از پایان سنوات و فراغت از تحصیل به خدمت اعزام می شود.
 
سوال 4: در صورت انصراف اول از ادامه تحصیل و یا فراغت از تحصیل دانشجو چند ماه مهلت برای ارسال دفترچه دارد؟ در هردو حالت یک سال مهلت برای ارسال دفترچه و یا قبولی در دانشگاه دارد.
 
سوال 5: دانشجو از چه تعداد انصراف می تواند استفاده نماید؟ دانشجوی پسر مشمول خدمت سربازی و فاقد کارت پایان خدمت، دارای محدودیت شرکت در کنکور است و فقط یکبار میتواند انصراف داده و از امتیاز آزمون مجدد استفاده نماید. در صورت انصراف دوم موظف است ظرف مدت یکسال اقدام به ارسال دفترچه اعزام به خدمت نماید. با اتمام خدمت و دریافت کارت می تواند طبق دستورالعمل سازمان سنجش در آزمون سراسری شرکت نماید.
 
سوال 6: شرایط درخواست مجوز خروج از کشور برای دانشجوی مشمول را توضیح دهید؟ - دانشجو می تواند به تعداد دلخواه با قرار وثیقه مناسب با ثبت درخواست در سامانه خدمات الکترونیکی نیروی انتظامی تارنمای  (www.services.epolice.ir)، از این امکان استفاده نماید. لازم به ذکر است بازه‌ی مجوزهای صادر شده یک ماهه می باشد و قابل تمدید یا ویرایش نخواهد بود. 
 
سوال 7: تعداد نیمسال مرخصی قابل اخذ دانشجو را بفرمایید؟
  • کارشناسی: 2 نیمسال با احتساب و 2 نیمسال بدون احتساب (پزشکی، سایر مصادیق، زایمان)
  • کارشناسی ارشد: 1 نیمسال با احتساب و 1 نیمسال بدون احتساب (پزشکی، سایر مصادیق، زایمان)
در صورت نیاز و موارد مستند نیز می‌توان نسبت به اخذ مرخصی از شورای موارد خاص دانشگاه اقدام نمود.