در راستای تفاهم نامه فی مابین سازمان فنی و حرفه ای کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جهت گزراندن دوره کارآموزی دانشجویان در این سازمان، سامانه کارآموزی به نشانی " http://karamouz.irost.org/ "، راه اندازی شده است.  دستورالعمل کارآموزی دانشجویان در مراکز فنی و حرفه ای  

در راستای تفاهم نامه فی مابین سازمان فنی و حرفه ای کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جهت گزراندن دوره کارآموزی دانشجویان در این سازمان، سامانه کارآموزی به نشانی "http://karamouz.irost.org/"، راه اندازی شده است. 

دستورالعمل کارآموزی دانشجویان در مراکز فنی و حرفه ای