دانشگاه نیشابور در نظر دارد کارگاه ملی تحلیل داده‌های رصدی در کیهان‌شناسی توسط نرم‌افزار CosmoMC را برگزار نماید.  تاریخ برگزاری : 22 آبان 1398 پوسترکارگاه  

دانشگاه نیشابور در نظر دارد کارگاه ملی تحلیل داده‌های رصدی در کیهان‌شناسی توسط نرم‌افزار CosmoMC را برگزار نماید. 

تاریخ برگزاری : 22 آبان 1398

پوسترکارگاه