نام گروه    کد درس  نام درس  نام استاد   تربیت بدنی و علوم ورزشی 1315300-10 1315300-12 1315300-06 1315301-23 1315301-22 1315301-20 1315301-18 1315301-25 1315300-27 ورزش 1 ورزش 1 ورزش 1 تربیت بدنی تربیت بدنی تربیت بدنی تربیت بدنی ورزش 1 وحیدی سمیرا وحیدی سمیرا بامیان عاطفه عنبرفروش زهرا باوفا بیرک علیا رقیه سردرودیان مهتا عنبرفروش زهرا حسنی سعیده  معارف   1411212-05 1411212-09 1411213-01   اندیشه اسلامی۲ (نبوت و امامت) اندیشه اسلامی۲ (نبوت و امامت) انسان دراسلام   اساتید گروه های آموزشی اساتید گروه های آموزشی رسولی زهرا  مهندسی صنایع 111101601 111110601 تجزیه و تحلیل تصمیم گیری استاتیک و مقاومت مصالح محسن ضیایی نیلوفر علائی  مهندسی عمران 111318302 111318404 ۰۱۰۳۱ ۱۳۱۲ پروژه بتن پروژه فولاد سازه‌های بتنی محسن طالب زاده صادق گریوانی    مهندسی کامپیوتر 11-14-035 11-11-060 نظریه زبانها و ماشبنها ریزپردازنده و اسمبلی    مهندسی مکانیک 111906401 111905803 آز انتقال حرارت کارگاه اتومکانیک   حامد اعظمی شهاب امیدیان    مهندسی برق ۱۱۱۶۱۳۶-01 الکترونیک صنعتی مژده رحیمی  مهندسی معماری        مهندسی شیمی  111806004   آز شیمی کاربردی آناهید صانعی  مشترک فنی مهندسی  111501802 آز فیزیک الکتریسته و الکترومغناطیس جواد محمدی  مشاوره         اقتصاد         فیزیک         ریاضی        علوم کامپیوتر         Enable Ginger Cannot connect to Ginger Check your internet connection or reload the browser Disable in this text field Edit Edit in Ginger Edit in Ginger × Enable Ginger Cannot connect to Ginger Check your internet connection or reload the browser Disable in this text field Edit Edit in Ginger Edit in Ginger ×

 

 نام گروه

   کد درس

 نام درس

 نام استاد 

 تربیت بدنی و علوم ورزشی

1315300-10

1315300-12

1315300-06

1315301-23

1315301-22

1315301-20

1315301-18

1315301-25

1315300-27

ورزش 1

ورزش 1

ورزش 1

تربیت بدنی

تربیت بدنی

تربیت بدنی

تربیت بدنی

ورزش 1

وحیدی سمیرا

وحیدی سمیرا

بامیان عاطفه

عنبرفروش زهرا

باوفا بیرک علیا رقیه

سردرودیان مهتا

عنبرفروش زهرا

حسنی سعیده

 معارف

 

1411212-05

1411212-09

1411213-01

 

اندیشه اسلامی۲ (نبوت و امامت)

اندیشه اسلامی۲ (نبوت و امامت)

انسان دراسلام

 

اساتید گروه های آموزشی

اساتید گروه های آموزشی

رسولی زهرا

 مهندسی صنایع

111101601

111110601

تجزیه و تحلیل تصمیم گیری

استاتیک و مقاومت مصالح

محسن ضیایی

نیلوفر علائی

 مهندسی عمران

111318302

111318404

۰۱۰۳۱ ۱۳۱۲

پروژه بتن

پروژه فولاد

سازه‌های بتنی

محسن طالب زاده

صادق گریوانی

 

 مهندسی کامپیوتر

11-14-035

11-11-060

نظریه زبانها و ماشبنها

ریزپردازنده و اسمبلی

 

 مهندسی مکانیک

111906401

111905803

آز انتقال حرارت

کارگاه اتومکانیک

 

حامد اعظمی

شهاب امیدیان

 

 مهندسی برق

۱۱۱۶۱۳۶-01 الکترونیک صنعتی مژده رحیمی

 مهندسی معماری

     

 مهندسی شیمی 

111806004

 

آز شیمی کاربردی آناهید صانعی

 مشترک فنی مهندسی 

111501802 آز فیزیک الکتریسته و الکترومغناطیس جواد محمدی

 مشاوره 

     

 اقتصاد 

     

 فیزیک 

     

 ریاضی

     

 علوم کامپیوتر