گروه‌های درسی حذف شده در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

گروه‌های درسی حذف شده در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98


 

 نام گروه

   کد درس

 نام درس

 نام استاد 

 تربیت بدنی و علوم ورزشی

1315300-10

1315300-12

1315300-06

1315301-23

1315301-22

1315301-20

1315301-18

1315301-25

1315300-27

ورزش 1

ورزش 1

ورزش 1

تربیت بدنی

تربیت بدنی

تربیت بدنی

تربیت بدنی

ورزش 1

وحیدی سمیرا

وحیدی سمیرا

بامیان عاطفه

عنبرفروش زهرا

باوفا بیرک علیا رقیه

سردرودیان مهتا

عنبرفروش زهرا

حسنی سعیده

 معارف

 

1411212-05

1411212-09

1411213-01

 

اندیشه اسلامی۲ (نبوت و امامت)

اندیشه اسلامی۲ (نبوت و امامت)

انسان دراسلام

 

اساتید گروه های آموزشی

اساتید گروه های آموزشی

رسولی زهرا

 مهندسی صنایع

111101601

111110601

تجزیه و تحلیل تصمیم گیری

استاتیک و مقاومت مصالح

محسن ضیایی

نیلوفر علائی

 مهندسی عمران

111318302

111318404

۰۱۰۳۱ ۱۳۱۲

پروژه بتن

پروژه فولاد

سازه‌های بتنی

محسن طالب زاده

صادق گریوانی

 

 مهندسی کامپیوتر

11-14-035

11-11-060

نظریه زبانها و ماشبنها

ریزپردازنده و اسمبلی

 

 مهندسی مکانیک

111906401

111905803

آز انتقال حرارت

کارگاه اتومکانیک

 

حامد اعظمی

شهاب امیدیان

 

 مهندسی برق

۱۱۱۶۱۳۶-01 الکترونیک صنعتی مژده رحیمی

 مهندسی معماری

     

 مهندسی شیمی 

111806004

 

آز شیمی کاربردی آناهید صانعی

 مشترک فنی مهندسی 

111501802 آز فیزیک الکتریسته و الکترومغناطیس جواد محمدی

 مشاوره 

     

 اقتصاد 

     

 فیزیک 

     

 ریاضی

     

 علوم کامپیوتر