گروه‌های درسی حذف شده در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹(اصلاحیه)

گروه‌های درسی حذف شده در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹(اصلاحیه)


 

 نام گروه

   کد درس

 نام درس

 نام استاد 

 تربیت بدنی و علوم ورزشی

1315301-13 
 
1315301-14
 
 1315301-15
 
 1315300-13
 
 1315078-04

 

تربیت بدنی

تربیت بدنی 

تربیت بدنی

ورزش 

دومیدانی

 
 
مهدی نعمتی معز
 
مهدی نعمتی معز
 
مهدی نعمتی معز
 
سید امین طیبی
 
علی اصغر صابری
 
 
 معارف

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهندسی صنایع

11-11-110-01 

11-11-139-01

11-11-105-02

 

روشهای تولید

برنامه ریزی غیر قطعی

نقشه کشی کشی صنعتی (ادغام با گروه اول به شرط عدم تلاقی)

 

 

 مهندسی عمران

11-13-030-03

11-13-071-01

11-13-074-03

 

هیدرولیک و آزمایشگاه

زبان تخصصی

آزمایشگاه تکنولوزی بتن

 

 

 مهندسی کامپیوتر

 

 

 

 مهندسی مکانیک

11-19-013-02

11-19-059-03

11-19-058-03

11-19-057-02

 

 

 

 

 

استاتیک

کارگاه ماشین ابزار و ابزار سازی(ادغام با گروه اول و دوم در صورت عدم تلاقی)

کارگاه اتوماتیک (ادغام با گروه اول و دوم در صورت عدم تلاقی)

کارگاه جوش و ورقکاری (ادغام با گروه اول و سوم در صورت عدم تلاقی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهندسی برق

     

 مهندسی معماری

     

 مهندسی شیمی 

     

 مشترک فنی مهندسی 

     
مدیریت بازرگانی 1317057-01 زبان تخصصی1 محمد شیخ زاده

 مشاوره 

     
حسابداری

1312063-01

مبانی حسابداری بخش عمومی

دکتر محمد وحدانی

 اقتصاد 

1313183-01

1313218-01

 

ریاضیات برای اقتصاد(1)

اقتصاد اکولوژیک 

  

محدثه نظیفی

مهنارعفتی

 

 فیزیک 

 

1515074-01

1515003-01

1515017-01

1515004-01

1515009-01

1515030-01

1511727-01

1512714-01

1515008-01

1515009-01

1515012-01     

1515017-01  

1515030-01

1515074-01

 

فیزیک لایه های نازک

معادلات دیفرانسیل

ریاضی فیزیک 1

فیزیک پایه 1

آز فیزیک پایه 2

آزمایشگاه اپتیک

مدارهای منطقی

کامپایلر

ازمایشگاه فیزیک پایه 1

آزمایشگاه فیزیک پایه 2

شیمی عمومی  

ریاضی فیزیک 1

آزمایشگاه اپتیک 

فیزیک لایه های نازک 

 

 ریاضی

1115001-01

1115001-02

1115001-02

 

 

 علوم کامپیوتر