در صورت بروز مشکل در هنگام ورود و یا هنگام استفاده از   سامانه جامع آموزشی گلستان، در صفحه ورود نام کاربری و رمز ورود، در منوی تنظیمات گزینه غیرفعال کردن صفحات دیگر را انتخاب نمایید. از اعلام نام کاربری و رمز خود به سایرین خودداری نمایید .

در صورت بروز مشکل در هنگام ورود و یا هنگام استفاده از سامانه جامع آموزشی گلستان، در صفحه ورود نام کاربری و رمز ورود، در منوی تنظیمات گزینه غیرفعال کردن صفحات دیگر را انتخاب نمایید. از اعلام نام کاربری و رمز خود به سایرین خودداری نمایید.