کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی و مهمان و انتقال

سمت سازمانی : کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی و مهمان و انتقال

نام و نام خانوادگی:    هادی امانی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

شماره تماس مستقیم: 32201081

شماره تماس داخلی: 1081

مکان اسقرار واحد :ساختمان علوم انسانی 1 – مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی، اتاق 25