Bojnord University
بستن

نمایش فرم

هویت شما قبل از استفاده از این پورتلت باید احراز شود.

اطلاعات دانشکده‌ها

این قسمت در حال تکمیل است.

نمایشگر یک مطلب


اطلاعات کاربردی دانشکده علوم انسانی

 

 

 

    سمت سازمانی

 تلفن مستقیم

تلفن داخلی

1 محمد ریحانی رئیس دانشکده

-

1 بهنام الیاس پور معاون دانشکده

-

1 سعید قدرتی   کارشناس دانشکده

32201186

1186

 

 

نمایشگر یک مطلب