Bojnord University
بستن

جلسات سمینار و دفاع از پایان‌نامه

جلسات سمینار و دفاع از پایان‌نامه دانشکده فنی و مهندسی

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

جلسات سمینار و دفاع از پایان‌نامه دانشکده علوم پایه

دفاعیه کارشناسی ارشد، زهرا ایمانی پهلوانلو، دانشکده علوم پایه، گروه ریاضی
دفاعیه کارشناسی ارشد، زهرا ایمانی پهلوانلو، دانشکده علوم پایه، گروه ریاضی

موضوع:  مساله چند هدفه مکان یابی- مسیریابی ظرفیت دار با لجستیک سبز               ...

دفاعیه کارشناسی ارشد، مرتضی عبداللهی، دانشکده علوم پایه، گروه ریاضی
دفاعیه کارشناسی ارشد، مرتضی عبداللهی، دانشکده علوم پایه، گروه ریاضی

موضوع: تحلیل پایداری و انشعاب‌های همبعد یک و دو در یک مدل غیر خطی ایرفول (روش‌های تحلیلی و...

دفاعیه کارشناسی ارشد، فاطمه محمدی، دانشکده علوم پایه، گروه ریاضی
دفاعیه کارشناسی ارشد، فاطمه محمدی، دانشکده علوم پایه، گروه ریاضی

موضوع: مطالعه یک مدل سرطان در افراد آلوده به HIV-1  با روش آنالیز...

دفاعیه کارشناسی ارشد، میترا ابراهیم زاده، دانشکده علوم پایه، گروه ریاضی
دفاعیه کارشناسی ارشد، میترا ابراهیم زاده، دانشکده علوم پایه، گروه ریاضی

موضوع: انتگرالهای کسری مرتبط با نامساوی هرمیت-هادامارد و کاربردهای...

جلسات سمینار و دفاع از پایان‌نامه دانشکده علوم انسانی

دفاعیه کارشناسی ارشد، براتعلی برآبادی، دانشکده علوم انسانی، گروه مشاوره
دفاعیه کارشناسی ارشد، براتعلی برآبادی، دانشکده علوم انسانی، گروه مشاوره

موضوع:  اثر بخشی آموزش فرزند پروری مبتنی بر پذیرش وتعهد برسبک های فرزند پروری و شیوه های والدگری مادران کودکان با نیازهای ویژه.

...
دفاعیه کارشناسی ارشد، زهرا بهروز ثانیدانشکده علوم انسانی، گروه مشاوره
دفاعیه کارشناسی ارشد، زهرا بهروز ثانیدانشکده علوم انسانی، گروه مشاوره

موضوع : رابطه ی هیجان خواهی و نگرش به خیانت زناشویی اینترنتی با تعدیل کنندگی هوش هیجانی

 

...

دفاعیه کارشناسی ارشد، آرمان شاهی پناهی، دانشکده علوم انسانی، گروه آموزش زبان انگلیسی
دفاعیه کارشناسی ارشد، آرمان شاهی پناهی، دانشکده علوم انسانی، گروه آموزش زبان انگلیسی

موضوع: حاشیه نویسی نوشتاری و تصویری : تاثیرات بر روی یادگیری اتفاقی واژگان در محیط شنیداری...

دفاعیه کارشناسی ارشد، امیر پناهی نور، دانشکده علوم انسانی، گروه آموزش زبان انگلیسی
دفاعیه کارشناسی ارشد، امیر پناهی نور، دانشکده علوم انسانی، گروه آموزش زبان انگلیسی

موضوع: ساخت و توسعه ی دستگاه ردیاب حرکات چشم مقرون به صرفه و آسان کاربرد برای تحقیقات در...

جلسات سمینار و دفاع از پایان‌نامه دانشکده هنر

هیچ نتیجه ای وجود ندارد