کارکنان حوزه مدیریت اداره امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

   مکان استقرار: 

   ساختمان علوم انسانی 1– مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی - شماره تلفن گویا ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰
 

  

 

    سمت سازمانی

 تلفن مستقیم

تلفن داخلی

1  ابراهیم محمدی رازی    مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

32201079

1079

2 مهدی وحدانی

 

 مسئول دفتر مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 کارشناس استعدادهای درخشان

32201083

1083