آیین‌نامهها و مقررات

ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﯾﺮش و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻏﯿﺮﺑﻮرﺳﯿﻪ اﺗﺒﺎع ﻏﯿﺮاﯾﺮانی

 

شهریه دانشجویان غیر ایرانی

در اجرای ماده 13-2 شیوه نامه پذیرش و ثبت نام غیربورسیه اتباع غیرایرانی متقاضی تحصیل در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور مورخ 94/04/31 و به استناد مصوبات هیات امنای دانشگاه، دانشجویان دوره روزانه غیرایرانی غیربورسیه، مشمول پرداخت شهریه معادل 75% شهریه دانشجویان  نوبت دوم هم‌ورودی در همان سال تحصیلی می‌باشند.