کارشناس پذیرش، ثبت نام و نظام وظیفه

سمت سازمانی : کارشناس پذیرش، ثبت نام و نظام وظیفه

نام و نام خانوادگی:   مهدی پریز

مدرک تحصیلی : مهندسی مکانیک

شماره تماس مستقیم: 32201085

شماره تماس داخلی: 1085

مکان اسقرار واحد :ساختمان علوم انسانی 1 – مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی، اتاق 117