کارشناس پذیرش، ثبت نام و نظام وظیفه

سمت سازمانی : کارشناس پذیرش، ثبت نام و نظام وظیفه

نام و نام خانوادگی:   مهتاب سیدی

مدرک تحصیلی : مهندسی فناوری اطلاعات

شماره تماس مستقیم: 32201087

شماره تماس داخلی: 1087

مکان اسقرار واحد :ساختمان علوم انسانی 1 – مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی، اتاق 119