تماس همکاران پشتیبان

تماس همکاران پشتیبان


اطلاعات تماس همکاران پشتیبان به تفکیک گروه آموزشی

 

نام و نام خانوادگی پشتیبان

گروه آموزشی مرتبط

شماره تماس

آقای سعید شادمیر

مهندسی صنایع

مهندسی مکانیک

۰۵۸۳۲۲۰۱۰۹۲

آقای امید نباتی

مهندسی برق

مهندسی نقشه‌برداری

مهندسی شیمی

۰۵۸۳۲۲۰۱۰۹۳

آقای جواد نامداریان

مهندسی عمران

مهندسی کامپیوتر

۰۵۸۳۲۲۰۱۱۰۱

آقای مهدی بی غم

مهندسی معماری

ارتباط تصویری

صنایع دستی

۰۵۸۳۲۲۰۱۰۹۵

آقای علی مرتضائیان

و

آقای محمد رضایی

علوم کامپیوتر

ریاضی

آمار

فیزیک

۰۵۸۳۲۲۰۱۰۹۶

آقای قلیزاده

مدیریت بازرگانی

زبان روسی

علوم اقتصادی

۰۵۸۳۲۲۰۱۰۹۷

آقای ریحانی

حسابداری

علوم ورزشی

علوم سیاسی

۰۵۸۳۲۲۰۱۰۹۸

آقای ایمانی

راهنمایی و مشاوره

روانشناسی

حقوق

۰۵۸۳۲۲۰۱۰۸۷

آقای محمد زارع اصل

زبان و ادبیات فارسی

علوم تربیتی

آموزش زبان انگلیسی

۰۵۸۳۲۲۰۱۰۸۸

آقای طالب زاده

معارف

مهندسی شهرسازی

گروه مشترک فنی مهندسی

۰۵۸۳۲۲۰۱۰۹۴