فهرست برنامه های درسی دانشکده هنر - کارشناسی

فهرست برنامه های درسی دانشکده هنر - کارشناسی


مهندسی شهرسازی

برنامه درسی کارشناسی مهندسی شهرسازی

برنامه هشت ترمی کارشناسی مهندسی شهرسازی

 

مهندسی معماری

 برنامه درسی کارشناسی مهندسی معماری (ورودی قبل از 98)

 برنامه ترمی کارشناسی مهندسی معماری (ورودی قبل از 98)

 

برنامه درسی کارشناسی مهندسی معماری (ورودی 98 و به بعد)

برنامه هشت ترمی کارشناسی مهندسی معماری (ورودی 98 و به بعد)

 

صنایع دستی

برنامه درسی کارشناسی صنایع دستی

برنامه هشت ترمی کارشناسی صنایع دستی

ارتباط تصویری

برنامه درسی کارشناسی ارتباط تصویری (ورودی قبل از 98)

برنامه هشت ترمی کارشناسی ارتباط تصویری (ورودی قبل از 98)

 

برنامه درسی کارشناسی ارتباط تصویری (ورودی 98 و به بعد)

برنامه هشت ترمی کارشناسی ارتباط تصویری (ورودی 98 و به بعد)